งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development and Alumni Relations Section

ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษาได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทประสาทวิชา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีพิธีระลึกถึงปูชนียบุคคลสำคัญของแม่โจ้ โดยวางพานดอกไม้ ธูป เทียน คารวะ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้ง อาจารย์ใหญ่คนแรก และศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์จากทุกคณะ ทุกวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เครดิตภาพ : fb กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 สิงหาคม 2565
ส่งต่อธารน้ำใจ แม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์  สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และนางอรณุตรา  จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบธารน้ำใจแม่โจ้สู้ภัยโควิด-19 โดยส่งมอบน้ำดื่มจำนวนกว่า 1,000 แพ็ค ที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้แก่หน่วยฉีดวัคซีนอำเภอสันทราย ณ โรงพยาบาลสันทราย เพื่อไว้สำหรับบริการแก่ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสันทราย โดยมีนายแพทย์ยุทธศาสตร์  จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันทราย เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสันทราย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกำลังหลักในการอำนวยความสะดวกและขนลำเลียงน้ำดื่มดังกล่าว
22 กันยายน 2564
โครงการอบรมการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ในวิถี New Normal
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จัดกิจกรรมบรรยายใหความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ในวิถี New Normal (Maejo Student Activity Transcript : MSAT) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ ฯ และชุมพร ผ่านระบบออนไลน์ MS TEAMS เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมี นายณภัทร แก่นสาร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ และชุมพร เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย กว่า 260 คน
24 สิงหาคม 2564
โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ในโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ โดยมี ผศ.ว่าที่ รต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษาเป็นประธานและร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรนำกระบวนการรับฟังและระดมความคิดเห็นในเวทีดังกล่าว ซึ่งข้อเสนอแนะจากเวทีนี้ กองพัฒนานักศึกษาจะนำไปรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ร่วมกับเวทีแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ต่อไป เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
1 ธันวาคม 2563
การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจและสังคม หมู่บ้านแม่กอน
นายพิชิตพงษ์  ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจและสังคม หมู่บ้านแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการแม่โจ้แปงบ้านสร้างเมือง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระ (ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2563) ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยการให้คนในชุมชนระดมความคิดเเสดงความคิดเห็นอยากจะพัฒนาหรือเเก้ไขปัญหาในชุมชนด้านต่างๆเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาชุมชน การมาทำแผนชุมชนในครั้งนี้ได้เห็นว่าความคิด ปัญหาในชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในเเต่ละพื้นที่มีความเเตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้ได้เรียนรู้การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กลวิธีที่จะทำให้ชาวบ้านเข้าใจในกระบวนการเเละมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน เเละขั้นตอนการทำแผนชุมชนโดยการนำเอาทฤษฎี 3P Planet People Product มาใช้ในกระบวนการ ซึ่งทฤษฎีนี้ไม่เคยได้เรียนมาก่อนเเละกิจกรรมนี้ได้เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เช่น วิชานโยบายสาธารณะ พฤติกรรมองค์กร เเละสาขารัฐศาสตร์เช่น ภาคประชาสังคม ด้านการปกครอง ด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
17 กันยายน 2563
กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา สำหรับผู้รับผิดชอบกำกับดูแลระบบระดับหน่วยงาน
งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในกิจกรรม : ฝึกอบรมการใช้งานระบบแก่ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลระบบระดับหน่วยงาน ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 IT  ชั้นที่ 3  อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์และศูนย์คอมพิวเตอร์(อาคารแม่โจ้ 60 ปี) โดยจัดฝึกอบรมเป็น 2 รอบ ๆ ละประมาณ 40 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้ใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาในระดับหน่วยงาน
26 สิงหาคม 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรด้านกิจกรรมนักศึกษาระดับคณะ
งานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาระดับคณะ ประจำปี 2563 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานกิจกรรมที่ 2 ทบทวนขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษาในสถานการณ์ที่ยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  >หัวข้อที่ 1 ขั้นตอนขออนุมัติโครงการนักศึกษาแต่ละคณะ/วิทยาลัยไม่เหมือนกันหัวข้อที่ 2 ปัญหาวาระการดำรงตำแหน่งขององค์กรนักศึกษาหัวข้อที่ 3 การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษามีน้อยลงหัวข้อที่ 4 ความไม่ชัดเจนของประเภทกิจกรรม และขอบเขตการอนุญาตให้จัดกิจกรรมหัวข้อที่ 5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
26 สิงหาคม 2563