งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development and Alumni Relations Section

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2565
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประธานคณะกรรมการ) มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองประธานคณะกรรมการ) นายประคอง ยอดหอม อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (รองประธานคณะกรรมการ) พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายสุกิจ ติดชัย (ประชุมผ่าน Zoom Meeting) และคณะกรรมการดำเนินงาน นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (ดร.สมชาย เขียวแดง) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (นายดำรงค์ ปานประดิษฐ์) นายทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (นายวินัย สุขสำราญ) นายอนันต์ ปัญญาวีร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร (อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีคณะบริหาร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร (ผู้แทน) คณะเศรษฐศาสตร์ (ผู้แทน) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางอรณุตรา จ่ากุญชร) หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์) หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา (นางสาวรัศมี อภิรมย์) หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ (นายวิทชัย สุขเพราะนา) นายนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นายณภัทร แก่นสาร์ นางสาวกรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นางสาวศิรินภา เทียบแก้ว ซึ่งในที่ประชุมมีการพิจารณารายละเอียดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ สำหรับนักศึกษารุ่น 85 (หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี) โดยจะดำเนินการในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสระเกษตรสนาน ในกรอบการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้Cr.ภาพ E21BMF
21 ตุลาคม 2565
พลังสามัคคี ม.แม่โจ้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงใหม่ วันที่ 2
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาอาสาสมัคร จำนวน 50 คน ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ 2 ณ จุดกระจายอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลนครเชียงใหม่ (สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่) ปฏิบัติงานขนลำเลียงอาหารและน้ำดื่มขึ้นรถออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนและสถานที่ต่าง ๆ ในเขตบริเวณที่น้ำท่วม พร้อมกันนี้บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องดื่มอิชิตันให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อร่วมสนับสนุนแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้กำลังจากน้อง ๆ นักศึกษาอาสาสมัครของแม่โจ้ในการขนลำเลียงลงจากรถบรรทุก จำนวนกว่า 1,000 กล่อง ด้วยความแข็งขันและพลังสามัคคี จนเสร็จสิ้น เสร็จสิ้นภารกิจที่จุดกระจายอาหาร ฯ แล้ว น้อง ๆ อาสาสมัครจากแม่โจ้ ยังขอไปต่อ โดยการไปช่วยลุยน้ำลุยโคลนทำความสะอาดล้างถนน ล้างโคลนออกจากบ้านเรือนผู้ประสบภัยและผิวถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณถนนช้างคลานหน้าโรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ต จนถึงวัดป่าพร้าวนอก ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการนี้นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณน้อง ๆ นักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุนกำลังในการปฏิบัติงานต่าง ๆ #แม่โจ้เลิศน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงใหม่ #ADMIN212
6 ตุลาคม 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาอาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาอาสาสมัคร จำนวน 90 คน ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 ทีมลำเลียงเสบียง ปฏิบัติงานสนับสนุนการแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่ม โดยการลำเลียงข้าวกล่องและน้ำดื่มขึ้นรถ ณ จุดกระจายอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลนครเชียงใหม่ (สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่) พร้อมทั้งนำออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่าง ๆ ทีมที่ 2 ทีมขาลุย ปฏิบัติงานช่วยเหลือทำความสะอาดล้างถนน และทางเท้าบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (ไฟฟ้าบ้านเด่น) ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงกาวิละ และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ฯ ในการนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้อง ๆ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงนายดุสิต วิยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ได้มอบน้ำดื่มและร่วมปฏิบัติงานกับน้อง ๆ นักศึกษา และได้รับการสนับสนุนสวัสดิการอาหารและน้ำดื่มให้แก่นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 ตุลาคม 2565
กิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย" ภายใต้โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของคณะ จัดกิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย" ภายใต้โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยการพัฒนาภายในส่วนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย, บริเวณโดยรอบศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย  ยศสุข), โรงจอดรถกองพัฒนานักศึกษา, สนามกีฬา, บริเวณรอบ ๆ หอพักนักศึกษา, ครัวอิ่มอุ่น, บริเวณเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี ทั้งนี้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์  สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา  จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกัณณิกา  ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำหัวหน้างาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมอำนวยความสะดวกและนำนักศึกษาพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ 
28 กันยายน 2565
โครงการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 ณ Blackyard garden. อ.แม่ริม? จ.เชียงใหม่ โดยรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) นำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทำแผนฯ ระยะ 5 ปี (2566-2570) เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร รองคณบดีที่กำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้นำองค์กรนักศึกษา (องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา) หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
27 กันยายน 2565
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ภายใต้โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ประจำปี 2565
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ภายใต้โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคม  กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย  ยศสุข)  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรและนักศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม (USR: UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBITY) รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้งานวิชาการในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยแบ่งเป้็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษา และกุล่มที่ 2 สำหรับผู้นำนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  สามารถรับชมภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้ง 2 วันได้ที่ Facebook กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายสุกิจ ติดชัย และคณะกรรมการดำเนินงาน นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (ดร.สมชาย เขียวแดง) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร (อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางอรณุตรา จ่ากุญชร) หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์) หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา (นางสาวรัศมี อภิรมย์) นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) นายอนันต์ ปัญญาวีร์ นายวินัย สุขสำราญ นายดำรงค์ ปานประดิษฐ์ นายมงคล การดี นายภาวิน อินทรส นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นางสาวศิรินภา เทียบแก้ว นายสุธิพงศ์ เรือนมั่น นายสุเมธ สันเพชร ซึ่งในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข)Cr.ภาพ : E21BMF
13 กันยายน 2565

พี่สอนน้อง


พี่สอนน้อง EP.1 ตอน : งานหนักไม่เคยฆ่าคน
พี่สอนน้อง Ep.2 ตอน : ชีวิตจะรุ่งโรจน์หรือประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวของเราเอง
 
พี่สอนน้อง Ep.3 ตอน : ค่อยๆทำ ค่อยๆก้าว ไม่รีบร้อน เหมือนเราเดินขึ้นบันได ถ้าเราหวังจะรวยทีเดียวคงไม่ได้
 
พี่สอนน้อง Ep.4 ตอน : ซักวันหนึ่งเราจะต้องกลับมายืนได้อีก 

 

ดูทั้งหมด >>>FACEBOOK กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้FACEBOOK ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้