งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development and Alumni Relations Section

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุดปฐพี เวียงสี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารงานองค์กรนักศึกษาให้แก่ผู้นำนักศึกษา รวมถึงพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษา มีผู้นำนักศึกษาจาก องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย  ยศสุข)
11 พฤษภาคม 2566
"ละอ่อนเจียงใหม่ ร่วมใจ๋พัฒนาเมือง" ผู้นำนักศึกษาแม่โจ้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ละอ่อนเจียงใหม่ ร่วมใจ๋พัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดย นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา นำผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วยองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ เป้าหมายพัฒนาจังหวัด 20 ปี 2565-2585 กับกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ CR : ภาพ/ข่าว Facebook องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University Student Organization https://www.facebook.com/mjuso2017
27 เมษายน 2566
ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำหัวหน้างาน บุคลากรจิตอาสา และผู้นำนักศึกษาจากสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการขนสิ่งของอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคีหน่วยงานราชการ ประชาชน มูลนิธิ 1016 เพื่อการกุศล นำโดยพระเทพมังคลาจารย์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดเชียงใหม่ทุกรูป และองค์กรหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถานีตำรวจภูธรแม่ริม กองพลรบพิเศษที่ 5 (ค่ายขุนเณร) และองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เครื่องดื่มเกลือแร่ สิ่งของจำเป็นต่าง ๆ และเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ โดยสิ่งของและเงินที่ได้รับการสนับสนุน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการบริหารจัดการและส่งมอบกระจายไปยังหน่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 25 อำเภอ ทันทีเครดิตภาพข่าว : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ #ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 เมษายน 2566
การประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกที่ประชุมคณะกรรมการ? อธิการบดีแห่งประเทศไทย 1/2566? ณ? มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา นางสาวกชสร จินดารัตน์ นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ และผู้นำนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกที่ประชุมคณะกรรมการ? อธิการบดีแห่งประเทศไทย 1/2566? ณ? มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายในเรื่อง "การบ่มเพาะผู้นำเยาวชนไทยเป็น Youth Soft Power Ambassador" และได้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการดูแลด้านสุขภาพวะของนักศุกษา ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก (ECB1) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 เมษายน 2566
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศุึกษา ผู้นำนักศึกษาจากสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ให้การต้อนรับ?คณะ?ศึกษา?ดูงาน?จาก? มหาวิทยาลัย?เกษตร?ศาสตร์ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการจัดการ แนวทางการพัฒนานักศึกษา แนวทางการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
10 เมษายน 2566
ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการประชุมจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา และกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยนายนพกิจ  แผ่พร นักวิชาการศึกษา นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา) เข้าร่วม “การประชุมจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่” ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วโดยเสวนา หัวข้อตำนานปีใหม่เมือง ช่วงเวลาและกิจกรรมของคนเมืองในประเพณีปีใหม่เมือง ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับปีใหม่เมืองคนรุ่นใหม่กับการสืบสานประเพณีสงกรานต์เจียงใหม่การแบ่งกลุ่มสรุป องค์ความรู้เกี่ยวกับสาระความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ข้อมูลและภาพข่าว : สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 มีนาคม 2566

พี่สอนน้อง


พี่สอนน้อง EP.1 ตอน : งานหนักไม่เคยฆ่าคน
พี่สอนน้อง Ep.2 ตอน : ชีวิตจะรุ่งโรจน์หรือประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวของเราเอง
 
พี่สอนน้อง Ep.3 ตอน : ค่อยๆทำ ค่อยๆก้าว ไม่รีบร้อน เหมือนเราเดินขึ้นบันได ถ้าเราหวังจะรวยทีเดียวคงไม่ได้
 
พี่สอนน้อง Ep.4 ตอน : ซักวันหนึ่งเราจะต้องกลับมายืนได้อีก 

 

ดูทั้งหมด >>>FACEBOOK กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้FACEBOOK ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้