งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development and Alumni Relations Section
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2558
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2567
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้