งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development and Alumni Relations Section
ขั้นตอนและแบบฟอร์มการจัดหาพัสดุเพื่อจำหน่ายของร้านฝ่ายหารายได้องค์การนักศึกษา
แบบ กก-001 บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ
แบบ กก-007 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดทำโครงการ
แบบ กก-012 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
แบบฟอร์มใบสมัครผู้นำองค์กรนักศึกษา
แบบฟอร์มเสนอจัดตั้งองค์กรนักศึกษา
แบบ กก-002 บันทึกแจ้งการจัดโครงการ
แบบ กก-003 ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
แบบ กก-004 ขออนุญาตหอพัก
แบบ กก-005 แบบฟอร์มขอใบรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบ กก-006 ขออนุญาตจัดประชุมนักศึกษา
แบบ กก-008 แบบฟอร์มขอบันทึกประวัติด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (สำหรับสาขาวิชา หน่วยงานและองค์กรนักศึกษา)
แบบ กก-009 แบบฟอร์มขอบันทึกประวัติด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
แบบ กก-010 แบบฟอร์มใบลงชื่อคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
แบบ กก-011 แบบฟอร์มใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์ม กก-013 แบบฟอร์มขอออกรหัสบันทึกประวัติด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาลงในระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา