งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development and Alumni Relations Section
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2565
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประธานคณะกรรมการ) มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองประธานคณะกรรมการ) นายประคอง ยอดหอม อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (รองประธานคณะกรรมการ) พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายสุกิจ ติดชัย (ประชุมผ่าน Zoom Meeting) และคณะกรรมการดำเนินงาน นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (ดร.สมชาย เขียวแดง) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (นายดำรงค์ ปานประดิษฐ์) นายทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (นายวินัย สุขสำราญ) นายอนันต์ ปัญญาวีร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร (อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีคณะบริหาร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร (ผู้แทน) คณะเศรษฐศาสตร์ (ผู้แทน) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางอรณุตรา จ่ากุญชร) หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์) หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา (นางสาวรัศมี อภิรมย์) หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ (นายวิทชัย สุขเพราะนา) นายนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นายณภัทร แก่นสาร์ นางสาวกรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นางสาวศิรินภา เทียบแก้ว ซึ่งในที่ประชุมมีการพิจารณารายละเอียดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ สำหรับนักศึกษารุ่น 85 (หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี) โดยจะดำเนินการในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสระเกษตรสนาน ในกรอบการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้Cr.ภาพ E21BMF
21 ตุลาคม 2565     |      88
พลังสามัคคี ม.แม่โจ้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงใหม่ วันที่ 2
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาอาสาสมัคร จำนวน 50 คน ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ 2 ณ จุดกระจายอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลนครเชียงใหม่ (สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่) ปฏิบัติงานขนลำเลียงอาหารและน้ำดื่มขึ้นรถออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนและสถานที่ต่าง ๆ ในเขตบริเวณที่น้ำท่วม พร้อมกันนี้บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องดื่มอิชิตันให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อร่วมสนับสนุนแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้กำลังจากน้อง ๆ นักศึกษาอาสาสมัครของแม่โจ้ในการขนลำเลียงลงจากรถบรรทุก จำนวนกว่า 1,000 กล่อง ด้วยความแข็งขันและพลังสามัคคี จนเสร็จสิ้น เสร็จสิ้นภารกิจที่จุดกระจายอาหาร ฯ แล้ว น้อง ๆ อาสาสมัครจากแม่โจ้ ยังขอไปต่อ โดยการไปช่วยลุยน้ำลุยโคลนทำความสะอาดล้างถนน ล้างโคลนออกจากบ้านเรือนผู้ประสบภัยและผิวถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณถนนช้างคลานหน้าโรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ต จนถึงวัดป่าพร้าวนอก ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการนี้นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณน้อง ๆ นักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุนกำลังในการปฏิบัติงานต่าง ๆ #แม่โจ้เลิศน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงใหม่ #ADMIN212
6 ตุลาคม 2565     |      336
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาอาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาอาสาสมัคร จำนวน 90 คน ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 ทีมลำเลียงเสบียง ปฏิบัติงานสนับสนุนการแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่ม โดยการลำเลียงข้าวกล่องและน้ำดื่มขึ้นรถ ณ จุดกระจายอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลนครเชียงใหม่ (สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่) พร้อมทั้งนำออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่าง ๆ ทีมที่ 2 ทีมขาลุย ปฏิบัติงานช่วยเหลือทำความสะอาดล้างถนน และทางเท้าบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (ไฟฟ้าบ้านเด่น) ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงกาวิละ และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ฯ ในการนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้อง ๆ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงนายดุสิต วิยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ได้มอบน้ำดื่มและร่วมปฏิบัติงานกับน้อง ๆ นักศึกษา และได้รับการสนับสนุนสวัสดิการอาหารและน้ำดื่มให้แก่นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 ตุลาคม 2565     |      484
กิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย" ภายใต้โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของคณะ จัดกิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย" ภายใต้โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยการพัฒนาภายในส่วนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย, บริเวณโดยรอบศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย  ยศสุข), โรงจอดรถกองพัฒนานักศึกษา, สนามกีฬา, บริเวณรอบ ๆ หอพักนักศึกษา, ครัวอิ่มอุ่น, บริเวณเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี ทั้งนี้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์  สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา  จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกัณณิกา  ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำหัวหน้างาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมอำนวยความสะดวกและนำนักศึกษาพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ 
28 กันยายน 2565     |      1056
โครงการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 ณ Blackyard garden. อ.แม่ริม? จ.เชียงใหม่ โดยรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) นำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทำแผนฯ ระยะ 5 ปี (2566-2570) เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร รองคณบดีที่กำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้นำองค์กรนักศึกษา (องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา) หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
27 กันยายน 2565     |      169
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ภายใต้โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ประจำปี 2565
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ภายใต้โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคม  กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย  ยศสุข)  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรและนักศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม (USR: UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBITY) รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้งานวิชาการในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยแบ่งเป้็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษา และกุล่มที่ 2 สำหรับผู้นำนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  สามารถรับชมภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้ง 2 วันได้ที่ Facebook กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 กันยายน 2565     |      249
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายสุกิจ ติดชัย และคณะกรรมการดำเนินงาน นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (ดร.สมชาย เขียวแดง) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร (อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางอรณุตรา จ่ากุญชร) หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์) หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา (นางสาวรัศมี อภิรมย์) นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) นายอนันต์ ปัญญาวีร์ นายวินัย สุขสำราญ นายดำรงค์ ปานประดิษฐ์ นายมงคล การดี นายภาวิน อินทรส นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นางสาวศิรินภา เทียบแก้ว นายสุธิพงศ์ เรือนมั่น นายสุเมธ สันเพชร ซึ่งในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข)Cr.ภาพ : E21BMF
13 กันยายน 2565     |      100
โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ ประจำปี 2565
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2565 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้ และเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าแม่โจ้และมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงรับทราบข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่าแม่โจ้ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ และกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนั้นยังสามารถจัดประชุมร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์อีกด้วย
8 กันยายน 2565     |      136
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุดปฐพี เวียงสี เป็นวิทยากร หัวข้อ “การพัฒนากระบวนการคิดและตัวตนของผู้นำ” และหัวข้อ “การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” และวิทยากรจากทีมงานงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับนักวิชาการศึกษาคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีผู้นำองค์กรนักศึกษาจากสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ
21 สิงหาคม 2565     |      152
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษาได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทประสาทวิชา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีพิธีระลึกถึงปูชนียบุคคลสำคัญของแม่โจ้ โดยวางพานดอกไม้ ธูป เทียน คารวะ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้ง อาจารย์ใหญ่คนแรก และศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์จากทุกคณะ ทุกวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เครดิตภาพ : fb กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 สิงหาคม 2565     |      120
ส่งต่อธารน้ำใจ แม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์  สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และนางอรณุตรา  จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบธารน้ำใจแม่โจ้สู้ภัยโควิด-19 โดยส่งมอบน้ำดื่มจำนวนกว่า 1,000 แพ็ค ที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้แก่หน่วยฉีดวัคซีนอำเภอสันทราย ณ โรงพยาบาลสันทราย เพื่อไว้สำหรับบริการแก่ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสันทราย โดยมีนายแพทย์ยุทธศาสตร์  จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันทราย เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสันทราย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกำลังหลักในการอำนวยความสะดวกและขนลำเลียงน้ำดื่มดังกล่าว
22 กันยายน 2564     |      448
โครงการอบรมการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ในวิถี New Normal
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จัดกิจกรรมบรรยายใหความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ในวิถี New Normal (Maejo Student Activity Transcript : MSAT) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ ฯ และชุมพร ผ่านระบบออนไลน์ MS TEAMS เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมี นายณภัทร แก่นสาร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ และชุมพร เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย กว่า 260 คน
24 สิงหาคม 2564     |      291
ทั้งหมด 41 หน้า